TRANSPARÈNCIA

T’obrim les portes de la nostra Fundació →

Quins són els nostres òrgans de govern?

Diferents òrgans de govern i comitès vetllen pel compliment dels objectius de la Fundació:

1. Patronat

La seva funció és vetllar pel compliment dels objectius fundacionals:

  • Valorar la tasca realitzada
  • Aprovar la gestió
  • Anomenar els càrrecs executius

Els seus membres són representants de diferents àmbits de la societat.

2. Junta de Govern

La seva funció és executiva i pren decisions sobre tots els aspectes de funcionament de la Fundació. La Junta de Govern està formada pel president, el secretari del Patronat i el gerent.

3. Comitès

Comitè d’investigació: és l’encarregat de dirigir la Fundació a nivell científic i el formen el Dr. Clotet, els responsables de les línies de recerca i els coordinadors d’assajos clínics.

Comitè de coordinació: format per tots els responsables i coordinadors d’àrees, fa un seguiment del desenvolupament del Pla Estratègic. Vetlla per la coordinació i coherència entre les difrents àrees d’activitat i de suport de la Fundació.

Comitè de qualitat: format per representants de tots els professionals de la Fundació, vetlla pel compliment de la política de qualitat i coordina l’aplicació de la normativa ISO.

 

PLA ESTRATÈGIC

A la Fundació Lluita contra les Infeccions disposem d’un Pla Estratègic a cinc anys on queden definits els nostres objectius i accions aplicables a cada línia de treball.

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

La Qualitat i la millora contínua son clau en la estratègia de la Fundació. Per això, estem certificats, des del 2006, per la normativa ISO 9001.

L'àrea de Qualitat treballa conjuntament amb els diferents equips revisant procediments i protocols, analitzant incidències i aplicant accions de millora amb l'objectiu de mantenir els estàndards de qualitat fixats en l'assistència, la recerca i la docència. El seguiment d'indicadors és sistemàtic, exigent i motiva a tot l’equip a superar-se cada dia.

Política de qualitat →

COM ES FINANCEN ELS NOSTRES PROJECTES?

Els ingressos de la Fundació provenen de dues fonts principals:

  • La primera derivada de donacions particulars i empreses
  • La segona per prestacions de serveis.

Les primeres estan considerades com a ingressos d’estructura i les prestacions de serveis com a ingressos per activitats.

Ingressos
Despeses

Dades referents a l’any 2023