IGUALTAT I DIVERSITAT

Estem compromesos amb la igualtat d’oportunitats i oferim els recursos necessaris per continuar avançant cap a una societat inclusiva i no estigmatitzant →

LLUITEM PER LA IGUALTAT I DIVERSITAT

A la Fundació Lluita contra les Infeccions apostem fermament per la igualtat i la diversitat real (formal, de tracte i d’oportunitats) de les persones.

Aquesta voluntat la fem explícita mitjançant un pla que inclou 18 accions que es concretaran en un període de 4 anys (2022- 2026) i que s’aniran revisant mensualment amb l’objectiu que s’acompleixin degudament.

IGUALTAT →

La igualtat entre les persones és un principi constitucional reconegut en diversos textos i compromisos internacionals sobre drets humans.

La nostra prioritat són les persones, totes elles, sense diferenciar-les per gènere, orientació sexual, nacionalitat, grup ètnic, religió, ideologia, edat, discapacitat o qualsevol preferència que puguin mostrar.

La igualtat no implica que totes les persones haguem de ser iguals ni l’eliminació de la diferència, sinó de la desigualtat.

DIVERSITAT →

La diversitat és una particularitat de l’ésser humà i té a veure amb l’equitat i la inclusió de tothom. A la Fundació apostem perquè el conjunt de l’equip se senti representat i respectat.

Entenem la diversitat com una riquesa que sempre suma.

PLA D’ACCIÓ →

Amb l’objectiu de vetllar per aquesta igualtat i diversitat proposem un pla que inclou 18 accions concretes que es troben emmarcades en les següents grans línies d’actuació:

• Cultura i lideratge
• Formació
• Conciliació i corresponsabilitat
• Comunicació i llenguatge no sexista
• Violència de gènere
• Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe
• Prevenció i condicions laborals
• Selecció, contractació i promoció
• Auditoria retributiva

AGENTS D’IGUALTAT

A la Fundació Lluita contra les Infeccions també comptem amb dues persones formades com a agents d’igualtat i diversitat que vetllen per l’acompliment del pla d’acció proposat.

Elles són les encarregades d’impulsar, gestionar i avaluar els projectes tenint en compte la igualtat d’oportunitats en els diferents àmbits i escenaris professionals de la Fundació.

La seva funció principal és, per tant, garantir la igualtat d’oportunitats a la Fundació.

ACTUALITAT

DADES SOBRE LA DIVERSITAT DE GÈNERE

Dades subjectes al Pla d’Igualtat de l’any 2022.

DESCARREGA’T ELS NOSTRES COMPROMISOS